Thursday, July 9, 2015

新书上架

好书推荐

宝宝爱祷告My Little Prayers
作者:   威廉森
出版:   海天书楼有限公司
页数:      84页
ISBN:     978-962-399-227-5
语文:      中文(繁体)
定价:      RM 36.05书籍介绍

為各個不同的處境精選簡潔優美的禱文。
配以美麗動人的插畫,本書能幫助寶寶與神建立親密的關係。

與《寶寶愛聖經》同讀,助寶寶天天在神的愛中健康成長。

宝宝爱圣经My Little Bible


作者:   威廉森
出版:   海天书楼有限公司
页数:      128页
ISBN:     978-962-399-226-8
语文:      中文(繁体)
定价:      RM 36.05
书籍介绍

本書講述上帝百姓的故事─從亞伯拉罕到耶穌的升天。
這些歷久常新的聖經故事以清新的筆觸重述,配以美麗動人的插畫,令寶寶自小愛讀聖經。

No comments:

Post a Comment